Intro to the Lori Vallow Case: Episode 1

Intro to the Lori Vallow Case: Episode 1